Formularz odstąpienia od umowy

 

Pobierz PDF do wydrukowania.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Firma:
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Adres:
ul. Farbiarska 47,
02-862 Warszawa,
e-mail: paramedica@paramedica.pl;
tel: 22 313 09 39


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy
o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/umowy o świadczenie
następującej usługi(*):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

………………………
Data zawarcia umowy.


…………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Klienta (-ów) w tym konsumenta (-ów).


……………………………………………………..………………………………………………….
Adres Klienta (-ów) w tym konsumenta (-ów).


……………………………………………………..………………………………………………….
Podpis Klienta (-ów) w tym konsumenta (-ów).
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).

 

Data: ………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.